Приказ на резултати за 1 вид на објект


Вид на објекти:

Најскап објект

Панорамско тркало
19,76 милиони €

Најголем изведувач

ДГ Бетон АД, Скопје
19,18 милиони €

Најголем инвеститор

ЈСП Скопје
18,45 милиони €

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Панорамско тркало 19.757.416 € 1.215.081.086 ден.
Вкупно: 19.757.416 1.215.081.086 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Панорамско тркало 19.757.416 € 1.215.081.086 ден.
Вкупно: 19.757.416 1.215.081.086 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 ЈСП Скопје 18.450.292 € 1.134.692.961 ден.
2 Град Скопје 1.307.124 € 80.388.125 ден.
Вкупно: 19.757.416 1.215.081.086 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 19.175.120 € 1.179.269.886 ден.
2 Хотел Концепт, Виена (Hotelconcept Gmbh, Viena) (автор) 487.805 € 30.000.000 ден.
3 Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии СКОПЈЕ АД Скопје (останато) 92.865 € 5.711.200 ден.
4 Јован Стефановски Жан (останато) 813 € 50.000 ден.
5 Ивана Стефановска (автор) 813 € 50.000 ден.
Вкупно: 19.757.416 1.215.081.086 ден.