Приказ на резултати за 1 вид на објект


Вид на објекти:

Најскап објект

Подземна гаража - МОБ
9,66 милиони €

Најевтин објект

Подземна гаража - Уставен суд
1,84 милиони €

Најголем изведувач

ДГ Бетон АД, Скопје
9,30 милиони €

Најголем инвеститор

Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ
11,50 милиони €

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Подземна гаража - МОБ 9.663.531 € 594.307.179 ден.
2 Подземна гаража - Уставен суд 1.836.423 € 112.940.006 ден.
Вкупно: 11.499.954 707.247.185 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Подземна гаража 11.499.954 € 707.247.185 ден.
Вкупно: 11.499.954 707.247.185 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 11.499.954 € 707.247.185 ден.
Вкупно: 11.499.954 707.247.185 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 9.301.093 € 572.017.215 ден.
2 ГД Гранит АД Скопје (градежна фирма) 1.811.672 € 111.417.806 ден.
3 Инком Инженеринг ДООЕЛ (автор) 200.120 € 12.307.400 ден.
4 Електро хаус ДОО Скопје (останато) 160.683 € 9.882.028 ден.
5 Метрика Миодраг и Лилјана Митровиќ ДОО (останато) 24.751 € 1.522.200 ден.
6 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 1.635 € 100.536 ден.
Вкупно: 11.499.954 707.247.185 ден.