Приказ на резултати за 1 вид на објект


Вид на објекти:

Најголем изведувач

ДГ Бетон АД, Скопје
31,24 милиони €

Најголем инвеститор

Град Скопје
28,49 милиони €

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Катна гаража Тодор Александров 17.338.436 € 1.066.313.799 ден.
2 Катна гаража Македонска фаланга 11.153.562 € 685.944.062 ден.
3 Катна гаража „Разловечко востание“ 10.929.354 € 672.155.291 ден.
4 Катна гаража Солунски конгрес 7.021.728 € 431.836.291 ден.
5 Катна гаража Судска палата 5.744.163 € 353.266.000 ден.
6 Катна гаража кај Музејот на холокаустот (Смилевски конгрес) 4.711.602 € 289.763.498 ден.
Вкупно: 56.898.845 3.499.278.941 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Катна гаража 56.898.845 € 3.499.278.941 ден.
Вкупно: 56.898.845 3.499.278.941 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 28.491.998 € 1.752.257.861 ден.
2 Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија 15.521.980 € 954.601.765 ден.
3 Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката 7.140.704 € 439.153.315 ден.
4 Општина Центар 5.744.163 € 353.266.000 ден.
Вкупно: 56.898.845 3.499.278.941 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 31.243.923 € 1.921.501.290 ден.
2 ГД Гранит АД Скопје (градежна фирма) 15.663.833 € 963.325.719 ден.
3 Ламоне Мореда, Италија (Lamone Moreda S.r.l.) (градежна фирма) 4.234.097 € 260.396.951 ден.
4 Електро Софт Љупчо ДООЕЛ Скопје (останато) 1.999.334 € 122.959.053 ден.
5 Конструктор Инженеринг АД (градежна фирма) 906.218 € 55.732.410 ден.
6 Пелагонија АД, Гостивар (градежна фирма) 723.074 € 44.469.048 ден.
7 Сциентиа срл (градежна фирма) 462.115 € 28.420.045 ден.
8 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 441.667 € 27.162.500 ден.
9 ТИН Елеватор ДООЕЛ Скопје (останато) 325.028 € 19.989.200 ден.
10 Горичанка ДОО, Скопје (автор) 242.820 € 14.933.455 ден.
11 Љубин Макаровски (претставуван од Градежен Институт Македонија АД) (автор) 208.634 € 12.830.966 ден.
12 Маклифт ДООЕЛ (останато) 152.928 € 9.405.072 ден.
13 Иванов инженеринг Сашко Иванов ДООЕЛ, Битола (градежна фирма) 145.130 € 8.925.520 ден.
14 ГМС проект ДООЕЛ експорт-импорт Скопје (останато) 86.168 € 5.299.313 ден.
15 Енергомонт Скопје (останато) 33.126 € 2.037.243 ден.
16 Евро консалтинг Скопје (останато) 30.750 € 1.891.156 ден.
Вкупно: 56.898.845 3.499.278.941 ден.