Приказ на резултати за 1 вид на објект


Вид на објекти:

Најскап објект

Фонтана на плоштад Македонија
2,56 милиони €

Најевтин објект

Две фонтани во Вардар
0,83 милиони €

Најголем изведувач

Транс Мет ДОО Скопје
2,56 милиони €

Најголем инвеститор

Град Скопје
2,56 милиони €

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Фонтана на плоштад Македонија 2.560.110 € 157.446.782 ден.
2 Две фонтани во Вардар 831.488 € 51.136.518 ден.
Вкупно: 3.391.598 208.583.300 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Фонтана 3.391.598 € 208.583.300 ден.
Вкупно: 3.391.598 208.583.300 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 2.560.110 € 157.446.782 ден.
2 Општина Центар 831.488 € 51.136.518 ден.
Вкупно: 3.391.598 208.583.300 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Транс Мет ДОО Скопје (градежна фирма) 2.555.720 € 157.176.778 ден.
2 Ламоне Мореда & Клодиенсе (Lamone Moreda & Klodiense Opere Martime di Skutari Antonio) (леарница) 830.135 € 51.053.328 ден.
3 ЈП за просторни и урбанистички планови - Прилеп (автор) 4.390 € 270.004 ден.
4 Ин - Пума ДОО Скопје (останато) 1.353 € 83.190 ден.
Вкупно: 3.391.598 208.583.300 ден.