Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,07 милиони €

Димитар Поп-Георгиев Беровски

Споменикот на Димитар Поп-Георгиев Беровски е дел од спомен обележјата поставени по иницијатива на Министерството за култура.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Димитар Поп-Георгиев Беровски 69.532 € 4.276.237 ден.
2 Стар театар 45.780 € 2.815.468 ден.
3 Скулптури на мост Око 30.000 € 1.845.000 ден.
Вкупно: 145.312 8.936.705 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 69.532 € 4.276.237 ден.
2 Зграда 45.780 € 2.815.468 ден.
3 Скулптура 30.000 € 1.845.000 ден.
Вкупно: 145.312 8.936.705 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 99.532 € 6.121.237 ден.
2 Министерство за култура 45.780 € 2.815.468 ден.
Вкупно: 145.312 8.936.705 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Гоце Наневски (автор) 145.312 € 8.936.705 ден.
Вкупно: 145.312 8.936.705 ден.