Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,06 милиони €

Христо Узунов

Споменик на војводата Христо Узунов е поставен на локацијата позната како „Ловец“ во центарот на Скопје.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Христо Узунов 63.257 € 3.890.282 ден.
2 Скулптури на мост Око 45.000 € 2.767.500 ден.
3 Скулптури на Мост на уметноста 36.000 € 2.214.000 ден.
Вкупно: 144.257 8.871.782 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 81.000 € 4.981.500 ден.
2 Споменик 63.257 € 3.890.282 ден.
Вкупно: 144.257 8.871.782 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 144.257 € 8.871.782 ден.
Вкупно: 144.257 8.871.782 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Сокол Цварку (автор) 144.257 € 8.871.782 ден.
Вкупно: 144.257 8.871.782 ден.