Приказ на резултати за 1 изведувач


0,46 милиони €

Факултет за драмски уметности

Изградбата на барокниот објект на кејот на реката Вардар, спроти МНР, во кој е планирано да се смести Факултетот за драмски уметности – ФДУ започна во април 2012 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Факултет за драмски уметности 461.847 € 28.403.620 ден.
2 Музеј на македонска борба 205.261 € 12.623.534 ден.
3 Министерство за финансии (Палата 23 октомври) 150.442 € 9.252.165 ден.
4 МЕПСО 126.634 € 7.788.000 ден.
5 Палата Лазар Поп Трајков 71.452 € 4.394.320 ден.
6 Деловна зграда на АД ЕЛЕМ 63.317 € 3.894.000 ден.
7 Агенција за електронски комуникации 55.057 € 3.386.010 ден.
8 Фасада на Министерство за правда 44.598 € 2.742.776 ден.
9 Стар театар 14.736 € 906.240 ден.
10 Порта Македонија 8.130 € 500.000 ден.
Вкупно: 1.201.474 73.890.665 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 1.148.746 € 70.647.889 ден.
2 Фасада 44.598 € 2.742.776 ден.
3 Порта 8.130 € 500.000 ден.
Вкупно: 1.201.474 73.890.665 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 533.300 € 32.797.940 ден.
2 Министерство за култура 228.126 € 14.029.774 ден.
3 Министерство за финансии 150.442 € 9.252.165 ден.
4 АД МЕПСО 126.634 € 7.788.000 ден.
5 АД Електрани на Македонија 63.317 € 3.894.000 ден.
6 Агенција за електронски комуникации 55.057 € 3.386.010 ден.
7 Министерство за правда 44.598 € 2.742.776 ден.
Вкупно: 1.201.474 73.890.665 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Неимар Инженеринг Скопје (автор) 1.201.474 € 73.890.665 ден.
Вкупно: 1.201.474 73.890.665 ден.