Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,17 милиони €

Никола Карев

Споменикот на Никола Карев пред Собранието на Република Македонија, е најавен на промотивното видео за „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Никола Карев 173.878 € 10.693.500 ден.
2 Колонада 30.007 € 1.845.411 ден.
3 Скулптури на Мост на уметноста 11.000 € 676.500 ден.
Вкупно: 214.885 13.215.411 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 173.878 € 10.693.500 ден.
2 Скулптура 41.007 € 2.521.911 ден.
Вкупно: 214.885 13.215.411 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 214.885 € 13.215.411 ден.
Вкупно: 214.885 13.215.411 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Богоја Анѓелкоски (автор) 214.885 € 13.215.411 ден.
Вкупно: 214.885 13.215.411 ден.