Приказ на резултати за 1 изведувач


0,31 милиони €

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ)

Неколку месеци во тајност се чуваше изгледот на новата зграда на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) на скопскиот Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) 305.073 € 18.762.000 ден.
2 ГТЦ 230.244 € 14.160.000 ден.
3 Управна зграда на ЈП Водовод и Канализација 216.873 € 13.337.674 ден.
4 Фасада на Влада 167.854 € 10.323.000 ден.
5 Административна зграда кај МОБ 141.984 € 8.732.000 ден.
6 Државен завод за ревизија, Геолошки завод и АД за стопанисување со станбен и деловен простор (Палата Емануел Чучков) 63.317 € 3.894.000 ден.
7 Фасади во централно градско подрачје 17.748 € 1.091.500 ден.
Вкупно: 1.143.093 70.300.174 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 727.247 € 44.725.674 ден.
2 Фасада 415.846 € 25.574.500 ден.
Вкупно: 1.143.093 70.300.174 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за образование и наука 305.073 € 18.762.000 ден.
2 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 231.171 € 14.217.000 ден.
3 АД Градски Трговски Центар 230.244 € 14.160.000 ден.
4 ЈП Водовод и канализација - Скопје 216.873 € 13.337.674 ден.
5 Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката 141.984 € 8.732.000 ден.
6 Град Скопје 17.748 € 1.091.500 ден.
Вкупно: 1.143.093 70.300.174 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Архитектоника ДООЕЛ Скопје (автор) 1.143.092 € 70.300.174 ден.
Вкупно: 1.143.092 70.300.174 ден.