Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,31 милиони €

Даме Груев и Гоце Делчев

Петметарски споменици на револуционерите Гоце Делчев и Даме Груев, качени на коњи, се поставени во мај 2010 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Даме Груев и Гоце Делчев 310.000 € 19.065.000 ден.
2 Св.Кирил и Методиј 121.299 € 7.459.874 ден.
3 Стар театар 99.916 € 6.144.849 ден.
4 Кузман Јосифовски - Питу 60.005 € 3.690.282 ден.
5 Колонада 30.002 € 1.845.111 ден.
Вкупно: 621.222 38.205.116 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 491.303 € 30.215.156 ден.
2 Зграда 99.916 € 6.144.849 ден.
3 Скулптура 30.002 € 1.845.111 ден.
Вкупно: 621.221 38.205.116 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 521.305 € 32.060.267 ден.
2 Министерство за култура 99.916 € 6.144.849 ден.
Вкупно: 621.221 38.205.116 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Жарко Башески (автор) 621.221 € 38.205.116 ден.
Вкупно: 621.221 38.205.116 ден.