Приказ на резултати за 1 изведувач


0,54 милиони €

Св.Кирил и Методиј

Споменикот на словенските просветители свети Кирил и Методиј е поставен покрај Камениот мост на левата страна на реката Вардар во 2010 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Св.Кирил и Методиј 543.103 € 33.400.861 ден.
2 Карпош 534.576 € 32.876.427 ден.
3 Колонада 412.712 € 25.381.800 ден.
4 Васил Чакаларов 333.854 € 20.532.000 ден.
5 Скулптури на Мост на уметноста 234.081 € 14.396.000 ден.
6 Одржување, илуминација и останати трошоци 234.081 € 14.396.000 ден.
Вкупно: 2.292.407 140.983.088 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 1.411.533 € 86.809.288 ден.
2 Скулптура 646.793 € 39.777.800 ден.
3 Останато 234.081 € 14.396.000 ден.
Вкупно: 2.292.407 140.983.088 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 2.292.408 € 140.983.088 ден.
Вкупно: 2.292.408 140.983.088 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 РЖ Институт Скопје (леарница) 2.292.408 € 140.983.088 ден.
Вкупно: 2.292.408 140.983.088 ден.