Приказ на резултати за 1 изведувач


2,96 милиони €

Воин (Филип II)

Бронзената претстава на Филип Втори, таткото на Александар Македонски, доминира на плоштадот што го носи неговото име, иако официјално таа се именува само како „Воин“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Воин (Филип II) 2.955.435 € 181.759.235 ден.
2 Христо Татарчев 70.494 € 4.335.359 ден.
3 Павел Шатев 70.494 € 4.335.359 ден.
4 Кузман Јосифовски - Питу 70.494 € 4.335.359 ден.
5 Пјетер Богдани 50.750 € 3.121.100 ден.
6 Неџат Аголи 49.886 € 3.068.000 ден.
7 Јосиф Багери 45.588 € 2.803.680 ден.
Вкупно: 3.313.141 203.758.092 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Плоштад 2.955.435 € 181.759.235 ден.
2 Споменик 357.705 € 21.998.857 ден.
Вкупно: 3.313.140 203.758.092 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 3.313.140 € 203.758.092 ден.
Вкупно: 3.313.140 203.758.092 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Фондериа Артистика Гуастини (Fonderia Artistica Guastini) (леарница) 3.313.140 € 203.758.092 ден.
Вкупно: 3.313.140 203.758.092 ден.