Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
24,02 милиони €

Народна банка на РМ

Новиот објект на НБРМ е лоциран на улицата „Филип Втори“, веднаш зад новата зграда на Министерството за надворешни работи.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Народна банка на РМ 24.021.663 € 1.477.332.301 ден.
2 Собрание - куполи и реконструкција 20.346.485 € 1.251.308.800 ден.
3 Градска куќа 20.098.374 € 1.236.050.000 ден.
4 Министерство за надворешни работи (МНР) 19.584.006 € 1.204.416.392 ден.
5 Панорамско тркало 19.175.120 € 1.179.269.886 ден.
6 Катна гаража Тодор Александров 14.746.824 € 906.929.675 ден.
7 Палата Лазар Поп Трајков 14.498.846 € 891.679.047 ден.
8 Јавно обвинителство и Управа за финансиска полиција 14.038.253 € 863.352.572 ден.
9 Катна гаража „Разловечко востание“ 10.765.945 € 662.105.615 ден.
10 Подземна гаража - МОБ 9.301.093 € 572.017.215 ден.
11 Катна гаража Судска палата 5.731.154 € 352.466.000 ден.
12 Плоштад Филип II (Карпошово востание) 5.656.312 € 347.863.174 ден.
13 Фасада на Министерство за транспорт 5.593.347 € 343.990.816 ден.
14 Споменик на Мајка Тереза 5.564.617 € 342.223.926 ден.
15 Факултет за драмски уметности 4.374.634 € 269.040.000 ден.
16 ЕВН 4.323.356 € 265.886.381 ден.
17 Плоштад Пресвета Богородица 4.216.913 € 259.340.129 ден.
18 Воин на коњ 3.111.859 € 191.379.358 ден.
19 Мост на уметноста 2.319.170 € 142.628.960 ден.
20 Одржување, илуминација и останати трошоци 2.000.000 € 123.000.000 ден.
21 Паднати херои за Македонија 1.763.479 € 108.453.983 ден.
22 Музеј на македонска борба 1.406.368 € 86.491.659 ден.
23 Мост Око 1.245.284 € 76.584.956 ден.
24 Колонада 879.397 € 54.082.940 ден.
25 Постаменти 550.234 € 33.839.403 ден.
26 Летниковец 351.603 € 21.623.561 ден.
27 Коњаник во Гази Баба 315.028 € 19.374.250 ден.
28 Државен завод за ревизија, Геолошки завод и АД за стопанисување со станбен и деловен простор (Палата Емануел Чучков) 97.269 € 5.982.074 ден.
29 Питу Гули 59.290 € 3.646.306 ден.
30 Пјетер Богдани 42.396 € 2.607.349 ден.
31 Јосиф Багери 42.396 € 2.607.349 ден.
32 Неџат Аголи 42.396 € 2.607.349 ден.
33 Димитар Поп-Георгиев Беровски 37.125 € 2.283.163 ден.
Вкупно: 216.300.236 13.302.464.589 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 122.789.256 € 7.551.539.226 ден.
2 Катна гаража 31.243.923 € 1.921.501.290 ден.
3 Панорамско тркало 19.175.120 € 1.179.269.886 ден.
4 Споменик 10.978.586 € 675.183.033 ден.
5 Плоштад 9.873.224 € 607.203.303 ден.
6 Подземна гаража 9.301.093 € 572.017.215 ден.
7 Фасада 5.593.347 € 343.990.816 ден.
8 Мост 3.564.454 € 219.213.916 ден.
9 Останато 2.000.000 € 123.000.000 ден.
10 Скулптура 879.397 € 54.082.940 ден.
11 Постамент 550.234 € 33.839.403 ден.
12 Павиљон 351.603 € 21.623.561 ден.
Вкупно: 216.300.237 13.302.464.589 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 60.913.483 € 3.746.179.180 ден.
2 Град Скопје 37.337.688 € 2.296.267.800 ден.
3 Општина Центар 26.374.211 € 1.622.013.980 ден.
4 Народна банка на РМ 24.021.663 € 1.477.332.301 ден.
5 Собрание на РМ 20.346.485 € 1.251.308.800 ден.
6 ЈСП Скопје 18.357.427 € 1.128.981.761 ден.
7 Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија 9.002.187 € 553.634.499 ден.
8 Министерство за култура 6.970.985 € 428.715.585 ден.
9 Министерство за транспорт 5.593.347 € 343.990.816 ден.
10 ЕВН 4.323.356 € 265.886.381 ден.
11 Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката 2.744.378 € 168.779.236 ден.
12 Општина Гази Баба 315.028 € 19.374.250 ден.
Вкупно: 216.300.238 13.302.464.589 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 216.300.237 € 13.302.464.589 ден.
Вкупно: 216.300.237 13.302.464.589 ден.