Приказ на резултати за 1 изведувач


0,50 милиони €

Одржување, илуминација и останати трошоци

Осветлувањето на новите споменици, објекти и фонтани, нивното обезбедување и тековното одржување е ставка во рамките на проектот „Скопје 2014“ којашто постојано ќе расте.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Одржување, илуминација и останати трошоци 504.355 € 31.017.856 ден.
2 Катна гаража Тодор Александров 428.659 € 26.362.500 ден.
3 Уставен суд, Државен архив и Археолошки музеј 235.181 € 14.463.640 ден.
4 Македонска филхармонија 128.455 € 7.900.000 ден.
5 Управна зграда на ЈП Водовод и Канализација 72.431 € 4.454.500 ден.
6 Јавно обвинителство и Управа за финансиска полиција 71.057 € 4.370.000 ден.
7 Палата „Панко Брашнаров“ 60.784 € 3.738.240 ден.
8 Фасада на Министерство за транспорт 56.122 € 3.451.500 ден.
9 Фасада на Министерство за правда 52.577 € 3.233.482 ден.
10 Фасада на Пелагонија 46.020 € 2.830.230 ден.
11 Плоштад Филип II (Карпошово востание) 45.934 € 2.824.920 ден.
12 Споменик на Мајка Тереза 45.665 € 2.808.400 ден.
13 Плоштад Пресвета Богородица 40.650 € 2.500.000 ден.
14 Деловна зграда на АД ЕЛЕМ 40.634 € 2.499.018 ден.
15 Факултет за драмски уметности 36.455 € 2.242.000 ден.
16 Конгресен центар Александар Македонски (Универзална сала) 28.493 € 1.752.300 ден.
17 Министерство за финансии (Палата 23 октомври) 28.320 € 1.741.680 ден.
18 Порта Македонија 23.024 € 1.416.000 ден.
19 Скулптури на Мост на уметноста 23.024 € 1.416.000 ден.
20 Мост на уметноста 23.024 € 1.416.000 ден.
21 Градска куќа 20.626 € 1.268.500 ден.
22 Административна зграда кај МОБ 15.350 € 944.000 ден.
23 Катна гаража Судска палата 13.008 € 800.000 ден.
24 Стар театар 2.782 € 171.100 ден.
25 Музеј на македонска борба 2.782 € 171.100 ден.
26 Подземна гаража - МОБ 1.635 € 100.536 ден.
Вкупно: 2.047.047 125.893.502 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 743.351 € 45.716.078 ден.
2 Останато 504.355 € 31.017.856 ден.
3 Катна гаража 441.667 € 27.162.500 ден.
4 Фасада 154.719 € 9.515.212 ден.
5 Плоштад 86.584 € 5.324.920 ден.
6 Споменик 45.665 € 2.808.400 ден.
7 Порта 23.024 € 1.416.000 ден.
8 Скулптура 23.024 € 1.416.000 ден.
9 Мост 23.024 € 1.416.000 ден.
10 Подземна гаража 1.635 € 100.536 ден.
Вкупно: 2.047.048 125.893.502 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 1.020.286 € 62.747.586 ден.
2 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 323.031 € 19.866.376 ден.
3 Министерство за култура 313.284 € 19.266.940 ден.
4 Општина Центар 145.641 € 8.956.920 ден.
5 Министерство за транспорт 56.122 € 3.451.500 ден.
6 Министерство за правда 52.577 € 3.233.482 ден.
7 ЈП Водовод и канализација - Скопје 51.805 € 3.186.000 ден.
8 АД Електрани на Македонија 40.634 € 2.499.018 ден.
9 Министерство за финансии 28.320 € 1.741.680 ден.
10 Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката 15.350 € 944.000 ден.
Вкупно: 2.047.050 125.893.502 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 2.047.049 € 125.893.502 ден.
Вкупно: 2.047.049 125.893.502 ден.