Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
12,80 милиони €

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ)

Неколку месеци во тајност се чуваше изгледот на новата зграда на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) на скопскиот Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) 12.804.035 € 787.448.162 ден.
2 МЕПСО 10.579.065 € 650.612.485 ден.
3 Уставен суд, Државен архив и Археолошки музеј 9.064.807 € 557.485.624 ден.
4 Факултет за физичка култура (ФФК) 7.046.557 € 433.363.282 ден.
5 Музеј на македонска борба 6.338.100 € 389.793.146 ден.
6 Партерно уредување кај МНР 6.267.328 € 385.440.684 ден.
7 Стар театар 2.721.283 € 167.358.889 ден.
Вкупно: 54.821.175 3.371.502.272 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 48.553.847 € 2.986.061.588 ден.
2 Останато 6.267.328 € 385.440.684 ден.
Вкупно: 54.821.175 3.371.502.272 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за образование и наука 19.850.593 € 1.220.811.444 ден.
2 Министерство за култура 18.124.190 € 1.114.637.659 ден.
3 АД МЕПСО 10.579.065 € 650.612.485 ден.
4 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 6.267.328 € 385.440.684 ден.
Вкупно: 54.821.176 3.371.502.272 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Бетон - Штип (градежна фирма) 54.821.175 € 3.371.502.272 ден.
Вкупно: 54.821.175 3.371.502.272 ден.