Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
11,24 милиони €

Плоштад Скендербег

Скопскиот плоштад „Скендербег“ ќе ги поврзе општините Чаир и Центар, а се гради , во неколку фази, почнувајќи од јужниот приод на Старата скопска чаршија.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Плоштад Скендербег 11.243.256 € 691.460.222 ден.
2 Фасада на Влада 10.498.744 € 645.672.735 ден.
3 Драмски театар 10.195.380 € 627.015.885 ден.
4 Државен завод за ревизија, Геолошки завод и АД за стопанисување со станбен и деловен простор (Палата Емануел Чучков) 7.305.476 € 449.286.783 ден.
5 Фасади во централно градско подрачје 2.730.977 € 167.955.071 ден.
6 Ограда на Владата 700.611 € 43.087.604 ден.
7 Кривичен суд 481.873 € 29.635.184 ден.
8 Ограда на мост Гоце Делчев 473.696 € 29.132.308 ден.
9 Одржување, илуминација и останати трошоци 152.846 € 9.400.000 ден.
10 Собрание - куполи и реконструкција 21.682 € 1.333.456 ден.
11 Мост Мајка Тереза 1.804 € 110.920 ден.
Вкупно: 43.806.345 2.694.090.168 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 18.004.412 € 1.107.271.308 ден.
2 Фасада 13.229.720 € 813.627.806 ден.
3 Плоштад 11.243.256 € 691.460.222 ден.
4 Ограда 1.174.308 € 72.219.912 ден.
5 Останато 152.846 € 9.400.000 ден.
6 Мост 1.804 € 110.920 ден.
Вкупно: 43.806.346 2.694.090.168 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 18.504.831 € 1.138.047.122 ден.
2 Општина Чаир 11.243.256 € 691.460.222 ден.
3 Министерство за култура 10.195.380 € 627.015.885 ден.
4 Град Скопје 3.206.476 € 197.198.299 ден.
5 Министерство за правда 481.873 € 29.635.184 ден.
6 Општина Центар 152.846 € 9.400.000 ден.
7 Собрание на РМ 21.682 € 1.333.456 ден.
Вкупно: 43.806.344 2.694.090.168 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Бауер БГ ДОО, Скопје (градежна фирма) 43.806.344 € 2.694.090.168 ден.
Вкупно: 43.806.344 2.694.090.168 ден.