Приказ на резултати за 1 инвеститор


33,24 милиони €

Уставен суд, Државен архив и Археолошки музеј

Зградата на Уставниот суд, Државниот архив и Археолошкиот музеј со елементи на античката архитектура и класицизам стана една од најпрепознатливите објекти на „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Уставен суд, Државен архив и Археолошки музеј 33.240.776 € 2.044.307.714 ден.
2 Факултет за драмски уметности 26.426.262 € 1.625.215.110 ден.
3 Министерство за надворешни работи (МНР) 19.899.230 € 1.223.802.655 ден.
4 Фасада на Влада 17.697.427 € 1.088.391.750 ден.
5 Јавно обвинителство и Управа за финансиска полиција 14.635.413 € 900.077.882 ден.
6 Палата Лазар Поп Трајков 13.760.113 € 846.246.921 ден.
7 Подземна гаража - МОБ 9.663.531 € 594.307.179 ден.
8 Државен завод за ревизија, Геолошки завод и АД за стопанисување со станбен и деловен простор (Палата Емануел Чучков) 7.720.091 € 474.785.619 ден.
9 Партерно уредување кај МНР 6.327.849 € 389.162.684 ден.
10 Палата „Панко Брашнаров“ 4.542.072 € 279.337.443 ден.
11 Подземна гаража - Уставен суд 1.836.423 € 112.940.006 ден.
12 Ограда на Владата 706.607 € 43.456.354 ден.
13 Фасади во централно градско подрачје 173.514 € 10.671.139 ден.
14 Стара учителска школа 85.351 € 5.249.093 ден.
Вкупно: 156.714.659 9.637.951.549 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 120.309.308 € 7.399.022.437 ден.
2 Фасада 17.870.941 € 1.099.062.889 ден.
3 Подземна гаража 11.499.954 € 707.247.185 ден.
4 Останато 6.327.849 € 389.162.684 ден.
5 Ограда 706.607 € 43.456.354 ден.
Вкупно: 156.714.659 9.637.951.549 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 156.714.659 € 9.637.951.549 ден.
Вкупно: 156.714.659 9.637.951.549 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 60.913.483 € 3.746.179.180 ден.
2 ГД Гранит АД Скопје (градежна фирма) 54.373.331 € 3.343.959.870 ден.
3 Бауер БГ ДОО, Скопје (градежна фирма) 18.504.831 € 1.138.047.122 ден.
4 Бетон - Штип (градежна фирма) 6.267.328 € 385.440.684 ден.
5 Декон - Ком ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (градежна фирма) 5.840.568 € 359.194.954 ден.
6 Аспром ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 4.274.899 € 262.906.259 ден.
7 Нипром Николов Петре ДОО увоз- извоз Струмица (градежна фирма) 1.164.960 € 71.645.050 ден.
8 Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје (останато) 1.046.147 € 64.338.067 ден.
9 Крин КГ ДОО Прилеп (останато) 594.654 € 36.571.220 ден.
10 Електроелемент Стојмир и други ДОО увоз - извоз (останато) 538.898 € 33.142.234 ден.
11 Неимар Инженеринг Скопје (автор) 533.300 € 32.797.940 ден.
12 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 323.031 € 19.866.376 ден.
13 Евро консалтинг Скопје (останато) 313.926 € 19.306.450 ден.
14 Промонтинг ДОЕЛ (градежна фирма) 280.815 € 17.270.116 ден.
15 Архитектоника ДООЕЛ Скопје (автор) 231.171 € 14.217.000 ден.
16 Инком Инженеринг ДООЕЛ (автор) 200.120 € 12.307.400 ден.
17 Транс Мет ДОО Скопје (градежна фирма) 173.514 € 10.671.139 ден.
18 Електро хаус ДОО Скопје (останато) 160.683 € 9.882.028 ден.
19 Прима Инжинеринг ДОО Скопје (останато) 95.935 € 5.900.000 ден.
20 Етапа Проект (автор) 91.674 € 5.637.980 ден.
21 Слободан Живковски ДИА (автор) 90.325 € 5.555.000 ден.
22 Благоја Стојаноски, ДИА (автор) 89.154 € 5.483.000 ден.
23 Макаус Благоја ДООЕЛ - Скопје (останато) 89.118 € 5.480.770 ден.
24 Урбан стил инженеринг ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 75.595 € 4.649.093 ден.
25 Југоопрема траде (останато) 73.446 € 4.516.903 ден.
26 Метрика Миодраг и Лилјана Митровиќ ДОО (останато) 65.044 € 4.000.200 ден.
27 Проектантско монтажно инсталатерска задруга Енергомонтажа (останато) 62.577 € 3.848.500 ден.
28 НЕТРА ДОО (останато) 57.004 € 3.505.765 ден.
29 Сенсор ДОО Скопје (останато) 52.108 € 3.204.659 ден.
30 Проминг Стојановски Благоја - Струга (останато) 32.464 € 1.996.560 ден.
31 Макотерм (останато) 29.087 € 1.788.845 ден.
32 Анче Димитриевска Толеска, д.и.а Скопје (автор) 28.000 € 1.722.000 ден.
33 Гоце Калевски (останато) 17.265 € 1.061.799 ден.
34 Полар ДООЕЛ Скопје (останато) 10.553 € 649.000 ден.
35 Петар Стошиќ (автор) 5.691 € 350.000 ден.
36 ГЕММА Инженеринг ДОО Скопје (останато) 4.701 € 289.100 ден.
37 Калина Герасимова (автор) 4.065 € 250.000 ден.
38 Жарко Чаушевски (автор) 3.252 € 200.000 ден.
39 Мартин инженеринг ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 1.940 € 119.286 ден.
Вкупно: 156.714.657 9.637.951.549 ден.