Базата на податоци за проектот „Скопје 2014“ содржи податоци за повеќе од 130 објекти кои се изградени или се во фаза на градење, во рамките на големиот истоимен градежен проект на Владата на РМ – „Скопје 2014“.

Пребарувањето се врши на два начина:

1. Директно избирање објект

Преку избирање на објект од менито Изберете објект, или преку директно кликнување на некои од мапираните објекти во мапата која се наоѓа на крајот на почетната страница.

Приказ на резултати: Пребарувањето на овој начин ве води директно до страницата на избраниот објект од каде што имате пристап до клучните информации за објектот, до документација врз основа на која што се прикажани податоците на страниците за објектите, или да продолжите кон нови напредни пребарувања по останатите категории преку кликнување на линковите во категориите: Вид објект, инвеститори и изведувачи.

2. Напредно пребарување

Со притискање на копчето Напредно пребарување од централното мени, се појавува менито за напредно пребарувње низ податоците на базата.

Ова мени ви овозможува пребарување по трите клучни критериуми според кои се подредени податоците во оваа база:

 1. Вид објект
 2. Инвеститори
 3. Изведувачи

Напредното пребарување може да се врши со комбинирање (избирање) на повеќе податоци од која било од категориите, со избирање на само еден податок по категорија, или избирање на сите податоци од сите/една категорија.

Категоријата 1: Вид објект им дава можност на корисниците на оваа база да пребаруваат податоци групирани според видот на објектите, како што се: зграда, катна гаража, мост, ограда, споменик, фасада и други.

Категоријата 2: Инвеститори им овозможува на корисниците да пребаруваат податоци поврзани со кои било од наведени инвеститори.

Категоријата 3: Изведувачи се состои од 4 поткатегории:

 • А) Автори: Можете да изберете приказ за сите или на некои од авторите на идејните решенија.
 • Б) Градежни фирми: Можете да изберете приказ на податоци за некои или за сите градежни фирми кои учествувале во овој проект.
 • В) Леарници: Можете да изберете приказ на една или на повеќе леарници кои биле вклучени во проектот.
 • Д) Останато: Можете да изберете фирми со кои биле склучени договори за останати услуги кои не се погоре наведени, како на пример, сервисни услуги, обезбедување, опрема на канцеларии и сл.

Од категоријата Изведувачи можете да изберете само една, неколку, или сите податоци кои се понудени во ова мени на ниво на категорија и на ниво на поткатегории.

Доколку сакате да изберете само една поткатегорија, тогаш треба да кликнете на нејзиното име.

Приказ на резултати: Резултатите од напредното пребарување се прикажуваат во страница за групни резултати. Страницата за прикажување групни резултати нуди три видови на приказ на бараните резултати поделени во три делови.

Во најгорниот дел се наоѓа визуелен приказ на резултатите кои во зависност од избраните параметри најчесто дава преглед на удел на бараниот податок споредено со вкупниот износ на проектот, споредби на најскапи и најевтини објекти според дадените параметри, приказ на најголеми изведувачи/ инвеститори.

Во подолниот дел се прикажани податоците во табеларен приказ од каде што можете да изберете прикажување на резултатите според: објекти, вид објект, инвеститори и изведувачи.

1. Доколку во критериумите за пребарување изберете само Згради (во вид објекти), резултатите во табеларниот приказ се следниве:

 • табела Објекти: прикажани се сите објекти кои се од типот згради и нивната вредност во евра и денари;
 • табела Вид објекти: прикажани се сите видови објекти (во овој случај само згради) и нивната вредност во евра и денари;
 • табела Инвеститори: прикажани се сите инвеститори кои инвестирале во изградба на објектите од типот згради и износот кој го платиле, прикажан во евра и денари;
 • табела Изведувачи: прикажани се сите изведувачи (дејноста која ја имале е во заграда) кои учестувале во изградба на објектите од типот згради и износот кој го добиле (од инвеститорите), прикажан во евра и денари.

2. Доколку во критериумите за пребарување изберете само инвеститор општина Центар (во инвеститори), резултатите во табеларниот приказ се следниве:

 • табела Објекти: прикажани се сите објекти за кои инвеститор е општина Центар и износот кој инвеститорот го платил за секој објект поединечно, прикажан во евра и денари;
 • табела Вид објекти: прикажани се сите видови објекти за кои инвеститор е општина Центар и износот кој инвестиоторот го платил за секој вид објект поединечно, прикажан во евра и денари (колку платил за згради, колку за фасади итн.);
 • табела Инвеститори: прикажани се сите инвеститори (во овој случај само општина Центар) и износот кој го платиле, прикажан во евра и денари;
 • табела Изведувачи: прикажани се сите изведувачи (дејноста која ја имале е во заграда) кои учестувале во изградба на објектите за кои инвеститор е општина Центар и износот кој го добиле (од инвеститорите), прикажан во евра и денари.

3. Доколку во критериумите за пребарување изберете само изведувач „Бетон“ Скопје (во изведувачи), резултатите во табеларниот приказ се следниве:

 • табела Објекти: прикажани се сите објекти за кои изведувач е „Бетон“ Скопје и износот кој изведувачот го добил за секој објект поединечно, прикажан во евра и денари;
 • табела Вид објекти: прикажани се сите видови објекти за кои изведувач е „Бетон“ Скопје и износот кој изведувачот го добил за секој вид објект поединечно, прикажан во евра и денари (колку добил од изградба на згради, на фасади итн.);
 • табела Инвеститори: прикажани се сите инвеститори кои му платиле на изведувачот „Бетон“ Скопје за изградба на објектите и износот кој го платиле, прикажан во евра и денари;
 • табела Изведувачи: прикажани се сите изведувачи (дејноста која ја имале е во заграда, во овој случај само „Бетон“ Скопје) и износот кој го добиле, прикажан во евра и денари.

4. Доколку во критериумите за пребарување изберете инвеститор општина Центар и изведувач „Бетон“ Скопје, резултатите во табеларниот приказ се следниве:

 • табела Објекти: прикажани се сите објекти за кои инвеститор е општина Центар, а изведувач е „Бетон“ Скопје и износот кој инвеститорот го платил на изведувачот за секој објект поединечно, прикажан во евра и денари;
 • табела Вид објекти: прикажани се сите видови објекти за кои инвеститор е општина Центар, а изведувач е „Бетон“ Скопје и износот кој инвеститорот го платил на изведувачот за секој вид објект поединечно, прикажан во евра и денари (колку добил од изградба на згради, на фасади итн.);
 • табела Инвеститори: прикажани се сите инвеститори (во овој случај само општина Центар) кои платиле на изведувачот „Бетон“ Скопје за изградба на објектите и износот кој го платиле, прикажан во евра и денари;
 • табела Изведувачи: прикажани се сите изведувачи (дејноста која ја имале е во заграда, во овој случај само „Бетон“ Скопје) кои добиле пари од инвеститорот општина Центар и износот кој го добиле, прикажан во евра и денари.

И останатите комбинации во критериумите имаат слично толкување како во четирите примери наведени претходно.

Најдолу на страницата за групни резултати се наоѓа мапа на која се обележани локациите на објектите прикажани во резултатите.

Преземање податоци

Базата нуди два вида преземање на податоци: Документација за објекти и табеларен приказ на податоци.

Документацијата за објекти може да се преземе од страницата на кој било избран објект и најчесто содржи договори или други документи поврзани со градењето/ изработката на објектот. Форматот на овие документи е во pdf.

Табеларните резултати можат да се преземат во ексел формат, а преземањето е достапно под секој табеларен приказ во страницата за групно прикажување на резултатите.

Ознака за точност на податоците

Со оглед на фактот што дел од договорите за една набавка се однесуваат на повеќе објекти, на некои од објектите е поставена ознака за точност на податоците кој укажува дека прикажаната финансиска вредност на објектот е приближна до точната. Ова се однесува на неможноста да се процени колку од потрошените средства кои се предмет на договорот се однесуваат на избраниот објект.